Nezavisno društvo novinara Vojvodine veliku snagu ulaže i u unapređenje novinarske i medijske prakse kroz smernice i analize. U ovom odeljku predstavljamo Vam naša izdanja koja su slobodna za preuzimanje. Svi sadržaji se mogu koristiti u skladu sa Creative Commons CC BY 3.0 licencom (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/rs/deed.sr_LATN), osim ako nije drugačije naznačeno.

Mediji civilnog društva na rubu egzistencije, ugrožen javni interes

14. Jun 2024

Nezavisno društvo novinara Vojvodine sprovelo je istraživanje o materijalnom položaju lokalnih medija. Rezultati pokazuju da mnogi mediji rade na rubu egzistencije, uz nisku finansijsku stabilnost i nedostatak podrške. Predloženo je uspostavljanje novog modela finansiranja kako bi se poboljšala održivost i očuvao javni interes.

Saznaj više

Zemlja, nafta i ljudi — Svedočenja o razvoju Vojvodine u periodu od 1974. do 1988. godine

03. Nov 2016

Knjiga "Zemlja, nafta i ljudi" autora Dragana Gmizića zbir je svedočenja o ekonomsko-političkim prilikama u Vojvodini tokom sedamdesetih i osamdesetih godina 20. veka.

Saznaj više

Priručnik za članove komisija za ocenjivanje projekata za ostvarivanje javnog interesa u javnom informisanju

09. Aug 2016

Svrha izrade Priručnika je dvojaka - da pruži uvid u proces projektnog sufinansiranja medija, te da osnaži članove komisija koje nominuju novinarska i medijska udruženja da profesionalno, nepristrasno i objektivno učestvuju u radu konkursnih komisija.

Saznaj više

Publikacija: “Bela knjiga konkursnog sufinansiranja javnog interesa u sferi javnog informisanja”

04. Jun 2016

Publikacija "Bela knjiga konkursnog sufinansiranja javnog interesa u sferi javnog informisanja" sadrži analizu i druge rezultate jednogodišnjeg monitoringa ovog procesa od strane Koalicije novinarskih i medijskih udruženja

Saznaj više

Manjinski i višejezični mediji u kontekstu sprovođenja medijskih zakona

17. Apr 2016

Namera nam je bila da izmerimo i vrednujemo uticaj medijskih reformi na višejezično i informisanje na manjinskim jezicima, sa fokusom na izlazak države iz vlasništva nad medijima, ali je danas više nego očigledno da će precizni odgovori na ova pitanja dugo još biti nepoznati.

Saznaj više

Publikacija EVROPA U VOJVODINI

30. Oct 2015

Publikacija ima za cilj upoznavanje javnosti o postignutim rezultatima i značaju projektnog finansiranja opština i gradova iz fondova EU, kao i da sistematizuje dosadašnje prakse na terenu, ukazujući na dobre i manje dobre primere.

Saznaj više

Publikacija “Društveni ugovor ili partijski namet”

19. Feb 2015

Analiza stavova političkih partija Srbije i Vojvodine o – preko potrebnim – ustavnim promenama i prateće anketiranje stranaka o ovoj temi, nastali su u okviru realizacije projekta “Debata o decentralizaciji” koji Nezavisno društvo novinara Vojvodine sprovodi uz podršku američke fondacije NED.

Saznaj više

Publikacija “Vojvodina, decentralizacija i regionalizacija u medijskom fokusu: VOJVODINA KAO INCIDENT”.

07. Aug 2014

Cilj monitoringa bio je da se iskažu i sagledaju glavne tendencije izveštavanja medija u Srbiji o temi decentralizacije, regionalizacije i položaja Autonomne Pokrajine Vojvodine u štampanim medijima, a analizom su obuhvaćeni listovi koji imaju različit tiraž, vlasničku strukturu, profesionalne i etičke standarde koje primenjuju, kao i dinamiku i jezik izlaženja (srpski i mađarski). Cilj je bio da se u okviru izveštavanja o te tri specifične teme (decentralizacija, regionalizacija, položaj AP Vojvodine) sagleda ukupan tematski okvir njihovog medijskog pokrivanja i njihov medijski tretman, novinarska žanrovska struktura, kao i da se utvrdi spektar subjekata koji se o tim temama izjašnjavaju i vrednosni kontekst u kojem o njima govore i putem medija emituju poruke građanima.

Saznaj više

Izveštaj o finansiranju medija iz budžetskih lokalnih samouprava

07. Apr 2014

Izveštaj koji je pred vama, imao je za cilj da mapira glavne modele i mehanizme potrošnje lokalnih budžetskih sredstava na lokalne i regionalne štampane i elektronske medije u 2011. godini.

Saznaj više

Publikacija LOKALNE SAMOUPRAVE U VOJVODINI NAKON IZBORA 2012. GODINE

07. Apr 2014

Projekat “Mediji i lokalne samouprave” na jednom mestu je prikupio informacije o tome šta se dešavalo u vojvođanskim lokalnim samoupravama u periodu posle lokalnih izbora 2012. godine, prvo kroz formu proširenih vesti, a potom i kroz istraživačko-analitičke tekstove o svakoj lokalnoj vlasti ponaosob.

Saznaj više

Publikacija: Lokalne samouprave u Vojvodini na izmaku 2013. godine

17. Mar 2014

Publikacija koja je pred vama, a koja je nastala kao produkt napora Nezavisnog društva novinara Vojvodine i njegovih saradnika predvođenih analitičarkom Žužanom Serenčeš, upravo pokušava da, kroz analizu stanja u 45 vojvođanskih opština tokom 2013. godine, odgovori na pitanje kuda mi kao društvo težimo.

Saznaj više

Publikacija “Od prave mere do simuliranja: Političke stranke o ustavno-pravnom položaju Vojvodine”

10. Mar 2014

Smatrajući da je ustavno-pravni položaj Vojvodine jedno od najznačajnih političkih pitanja Srbije a da istovremeno, bar do sada, nije bio predmet relevantne i otvorene debate, Nezavisno društvo novinara Vojvodine krajem decembra 2013. godine uputilo je otvorena pitanja relevantnim političkim strankama sa ciljem da se one konkretno i što preciznije odrede prema statusu autonomne pokrajine. Na odgovore iz ankete od 11 političkih stranaka dobili smo odgovore od sedam! Pored odgovora političkih partija, publikacija “Od prave mere do simuliranja” sadrži opširnu analizu odgovora, ali i političkog konteksta u kojem je istraživanje sprovedeno.

Saznaj više

Publikacija “U vrhu prioriteta, uz privide”

03. Oct 2013

Publikovana analiza stavova političkih partija o regionalizaciji i decentralizaciji Srbije, kao i o ustavno-pravnom položaju AP Vojvodine “U VRHU PRIORITETA, UZ PRIVIDE – decentralizacija, regionalizacija Srbije i položaj AP Vojvodine u stranačkom ogledalu“”, uz anketu, odnosno odgovore stranaka na pitanja o ovim temama, nastali su u okviru realizacije projekta “Debata o decentralizaciji”, koji Nezavisno društvo novinara Vojvodine sprovodi uz podršku američke fondacije NED. Autorka publikacije je medijska analitičarka Žužana Serenčeš.

Saznaj više

Publikacija “Medijske slobode Srbije u evropskom ogledalu”

18. May 2012

Publikacija “Medijske slobode Srbije u evropskom ogledalu” je prvi celoviti izveštaj o medijskoj situaciji u Srbiji na osnovu 27 indikatora Saveta Evrope, kojima se meri sloboda izražavanja, sloboda informisanja i sloboda medija u jednoj zemlji.

Saznaj više

Izveštaj: Vojvođanski mediji – politički kompromis ili profesionalno izveštavanje

26. Jul 2010

Izveštaj “Vojvodjanski mediji – politicki kompromis ili profesionalno izvestavanje” nastao j

Saznaj više