Apel organizacija civilnog društva: Izborno pravo građana Srbije je ugroženo!

Neophodan građanski angažman u kontroli izbornog procesa i sprečavanju nepravilnosti, kako bismo odbranili tekovine krhke demokratije u Srbiji.

12. Mar 2017

Reading Time: 3 minutes

Organizacije civilnog društva smatraju da je u Srbiji ozbiljno ugrožen demokratski izborni proces, te da je neophodno što aktivnije delovanje domaćih i međunarodnih organizacija kako bi se zaštitila jedna od, verovali smo, zauvek dosegnutih demokratskih vrednosti posle 5. oktobra 2000. godine, a to su slobodni i demokratski izbori, odnosno mirna smenjivost vlasti na demokratskim izborima.

Veliku bojazan predstavlja činjenica da bi, prema rečima pravnih eksperata, izborno pravo građana moglo da bude ugroženo i od strane Republičke izborne komisije. RIK je, naime, uspostavio novi, veoma sporni mehanizam načina utvrđivanja izbornih rezultata proširujući svoja ovlašćenja, među kojima je i prepravljanje javnih isprava, što predstavlja ozbiljno krivično delo. Posebno zabrinjava činjenica da vladajuća koalicija u RIK-u ima većinu, protivno zakonu koji predviđa da nijedna stranka niti koalicija ne sme da ima natpolovičnu većinu u sastavu organa za sprovođenje izbora.

Zbog toga, pozivamo Ustavni sud da blagovremeno reaguje na pokušaje državnih organa da donošenjem podzakonskih akata o izbornom procesu a koji su u suprotnosti sa izbornim zakonima – narušavaju zakonitost i regularnost izbora. Podsećamo da na osnovu 168. Ustava Republike Srbije, postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti može da pokrene i sam Ustavni sud, čija je obaveza da štiti izborno pravo građana koje je, prema ocenama mnogih eminentnih pravnika u zemlji, ozbiljno ugroženo novim Uputstvom za sprovođenje izbora za predsednika Republike, koje je je usvojila Republička izborna komisija (RIK), ali i kršenjem izbornih propisa o sastavu RIK-a.

Iskustvo na nekoliko prethodnih izbora, kada je dolazilo do sistematskog kršenja izbornih pravila, uključujući i zastrašivanja i ucenjivanja, pa čak i fizičko nasilje – ukazuje da bi i na samim biračkim mestima moglo doći do ozbiljnih nepravilnosti, koje mogu ugroziti regularnost izbora. Treba takođe naglasiti da postoje brojne birokratsko-proceduralne prepreke za ostvarenje izbornog prava građana koji žive u inostranstvu, kao i neadekvatni mehanizmi za zaštitu regularnosti tog glasanja.

Činjenica je da su slobodni i fer izbori od 2012. do danas sve više ugroženi i zbog katastrofalne medijske scene u Srbiji. Sva istraživanja pokazuju da ogromna većina medija apsolutno favorizuje kandidata vladajuće koalicije, a sa druge strane vodi kontinuiranu kampanju protiv njegovih suparnika. Neki od tih medija ne prezaju da na najdrastičniji način u kampanji krše ne samo etički kodeks novinarstva, nego i zakone ove zemlje.

Apelujemo na građane i nevladine organizacije da se, iz polja svoje ekspertize, ali i kroz građanski angažman, uključe u kontrolu celokupnog izbornog procesa i sprečavanje nepravilnosti i ukazivanje na njih, kako bismo svi zajedno odbranili tekovine krhke demokratije u Srbiji, za koje smo se borili decenijama.

Apelujemo na međunarodne organizacije da mnogo aktivnije budu uključene u monitoring izbornog procesa u Srbiji. Izražavamo zabrinutost zbog njihovog, po našem mišljenju, pasivnog angažamana, iako su neke od njih u svojim izveštajima i same konstatovale brojne nepravilnosti na prethodnim izborima, o čemu je delimično bilo reči i u Izveštaju o napretku Srbije za 2016. godinu.

Apelujemo, na kraju, i na same izborne štabove i političke stranke uključene u ovaj proces da se problemu regularnosti izbora u potpunosti posvete, i da ustanove efikasne mehanizme za njihovu kontrolu.

Potpisnici:
Građanske inicijative
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Komitet pravnika za ljudska prava – Yucom
Centar za praktičnu politiku
Fond za humanitarno pravo
Nezavisno udruženje novinara Srbije
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Inicijativa mladih za ljudska prava
Transparentnost Srbija
Centar za regionalizam
Forum ZfD
Vojvođanski građanski centar
Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS
Novosadski humanitarni centar NSHC
Sandžački odbor za ljudska prava
Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije
Nova Naša reč
Centar građanskih vrednosti – Subotica
Centar za interkulturnu komunikaciju
Akademska inicijativa Forum 10
Zelena mreža Vojvodine
Centar za održive zajednice
Kulturanova
SOS Ženski centar Novi Sad
Biro za društvena istraživanja (BIRODI)

Print Friendly, PDF & Email