Tadić potpisao izmene zakona

Predsednik Srbije Boris Tadić potpisao je 3. oktobra izmene Zakona o radiodifuziji koje je 26. jula vratio parlamentu

05. Oct 2006

Reading Time: 2 minutes

Predsednik Srbije Boris Tadić potpisao je 3. oktobra izmene Zakona o radiodifuziji koje je 26. jula vratio parlamentu na ponovno izjašnjavanje. Izmene, ponovo izglasane u parlamentu 29. septembra, i pored protivljenja nekih medijskih i novinarskih udruženja i međunarodnih organizacija, stupiće na snagu 11. oktobra, osmog dana po objavljivanju u SLužbenom glasniku.
Tadić u julu, kada je zakon prvi put izglasan u Skupštini, nije potpisao ukaz o njegovom proglašenju jer je procenio da bi tim izmenama i dopunama zakona bila “ozbiljno narušena nezavisnost rada Republičke radiodifuzne agencije (RRA)”. Ocenio je, takođe, da bi bio narušen princip ravnopravnosti učesnika u postupku dodele frekvencija, jer je izmenama i dopunama predviđeno produžavanje roka za početak emitovanja i smanjena naknada emiterima radio programa. Iz Tadićevog kabineta tada je saopšteno i da je nadležno Ministarstvo kulture obavestilo predsednika Srbije da nije saglasno sa izmenama i dopunama zakona.
Po Ustavu, predsednik je dužan da potpiše zakon koji parlament ponovo izglasa. Izmenama i dopunama Zakona o radiodifuziji utvrđeno je da saglasnost na finansijski plan Republičke radiodifuzne agencije daje vlada, a ne parlament, a preciziran je i postupak prinudnog izvršenja odluke Saveta RRA o oduzimanju dozvole emiteru. Utvrđena je obaveza emitera da bez odlaganja izvrši konačnu odluku Saveta RRA o oduzimanju dozvole, u suprotnom odluka će biti prinudno izvršena. Lice ovlašćeno za prinudno izvršenje odluke Saveta RRA ima pravo da zatraži pomoć Ministarstva unutrašnjih poslova, ukoliko je to potrebno. Rok za početak emitovanja programa sa 60 produžen je na 90 dana od dobijanja dozvole, a utvrđena je dužnost imaoca dozvole za emitovanje programa da za svaku promenu vlasničke strukture pribavi prethodnu saglasnost RRA. Ukoliko je protiv člana RRA pokrenut krivični postupak za delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje te funkcije, kako je utvrđeno, Savet RRA može dvotrećinskom većinom doneti odluku o privremenom suspendovanju člana Saveta RRA do okončanja krivičnog postupka. Dopunom zakona precizirana je obaveza emitera o poštovanju zabrane reklamiranja političkih organizacija van predizborne kampanje, kao i obezbeđenje jednake zastupljenosti svim kandidatima i strankama tokom kampanje.
Izmenama i dopunama zakona, RRA izdaje dozvole za kablovsko i satelitsko emitovanje programa bez javnog konkursa, na zahtev operatera. Novčane kazne utvrđene su za one koji emituju program bez dozvole za kablovsko ili satelitsko emitovanje, kao i za one koji za ulaganje stranog kapitala u kapitalu imaoca dozvole za emitovanje programa ne pribave prethodnu saglasnost RRA. Izmenama i dopunama zakona preciznije su razgraničene nadležnosti RRA i Republičke agencije za telekomunikacije. Naknada za emitovanje radio programa smanjena je sa 20 na pet odsto, a naplata mesečne pretplate za javni radiodifuzni servis obavljaće se posredstvom javnog preduzeća koje obavlja delatnost proizvodnje i distribuiranja električne energije.
Izmene i dopune Zakona o radiodifuziji, koje je parlament prvi put usvojio 19. jula, predložila je većina članova Odbora za kulturu i informisanje, ali ne i predsednik tog skupštinskog tela Aleksandar Lazarević.
Zakon o radiodifuziji usvojen je 2002. godine.

Print Friendly, PDF & Email