Table i na jezicima manjina

Vojvođanski sekretarijat za upravu, propise i nacionalne manjine raspisao je konkurs za dodelu sredstava opštinama

09. Jun 2006

Reading Time: < 1 minute

Vojvođanski sekretarijat za upravu, propise i nacionalne manjine raspisao je konkurs za dodelu sredstava opštinama u kojima su jezik i pismo nacionalne manjine u službenoj upotrebi u 2006. godini. Oko 5,65 miliona dinara će se koristiti za sufinansiranje projekata, pre svega za štampanje dvojezičnih ili višejezičnih obrazaca koji se koriste u radu organa uprave ili za pripremu odgovarajućih kompjuterskih programa za rad u uslovima multijezičnosti. Takođe će biti sufinansirani troškovi izrade i postavljanja tabli sa nazivom organa i organizacija, naseljenog mesta na putnim pravcima, ulica i trgova ispisanih i na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi u naseljenom mestu, opštini ili Novom Sadu.
Na konkurs se mogu prijaviti isključivo opštine i grad Novi Sad, u kojima je utvrđena službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina na celoj teritoriji ili pojedinim naseljenim mestima. Prijava na konkurs se podnosi na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Vojvodini, sa naznakom za koju namenu se sredstva traže, a rok za podnošenje prijava je do 26. juna 2006. godine Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima, koji se mogu dobiti u opštini, Pokrajinskom sekretarijatu za upravu, propise i nacionalne manjine ili skinuti sa internet adrese: www.vojvodina.sr.gov.yu ili www.puma.vojvodina.sr.gov.yu.
Prijave se podnose lično ili se upućuju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16.

Print Friendly, PDF & Email