Ko neće plaćati pretplatu

Osobe sa invaliditetom biće oslobođene plaćanja televizijske pretplate, a ta odredba Zakonom o radiodifuziji predv

16. Nov 2005

Reading Time: < 1 minute

Osobe sa invaliditetom biće oslobođene plaćanja televizijske pretplate, a ta odredba Zakonom o radiodifuziji predviđena je za domaćinstva čiji je najmanje jedan član invalid sa sto odsto telesnog oštećenja, invalid sa manje od sto odsto telesnog oštećenja ako mu je, u skladu sa odredbama posebnih propisa, priznato pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć ili lice koje je trajno izgubilo sluh ili vid. Za sticanje prava na oslobađanje od plaćanja RTV pretplate potrebno je podneti kompletnu dokumentaciju koja treba da sadrži: račun za utrošenu električnu energiju i RTV pretplatu, fotokopiju lične karte obveznika plaćanja RTV pretplate odnosno vlasnika električnog brojila, potvrdu ili fotokopiju rešenja ustanove nadležne za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno druge ustanove i organa, ako je to predviđeno posebnim zakonom, poslednji izvod/ izveštaj o primanju nadoknade za tuđu negu i pomoć, fotokopiju lične karte lica nosioca potvrde ili rešenja o invalidnosti, odnosno fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, ako je lice maloletno. Pored dokumentacije, potrebno je popuniti formular za oslobađanje od plaćanja RTV pretplate, koji se može dobiti na šalterima elektrodistribucija. Formulari se podnose Radio televiziji Srbije – RTV pretplata, Kneza Višseslava 88, 11030 Beograd ili preko mesne Elektrodistribucije. Primljene zahteve rešava RTS i o tome obaveštava podnosioce.

Print Friendly, PDF & Email