Predložene izmene Zakona o informisanju

Udruženje novinara Srbije (UNS) i Sindikat novinara Srbije (SNS) uputili su Ministarstvu kulture i poslaničkim klub

16. May 2005

Reading Time: < 1 minute

Udruženje novinara Srbije (UNS) i Sindikat novinara Srbije (SNS) uputili su Ministarstvu kulture i poslaničkim klubovima predlog izmena Zakona o javnom informisanju kojima bi trebalo da budu sprečeni monopoli i obezbeđena javnost vlasničke strukture medija u skladu sa evropskim standardima. Prema tom predlogu, osnivaču ili grupi preduzetnika bila bi zabranjena “svaka koncentracija vlasništva iznad 40 odsto prodatog tiraža opšteinformativnih dnevnih i nedeljnih listova u Srbiji”, saopštio je danas UNS. Predloženim izmenama zakona bila bi uvedena i evidencija štampanih javnih glasila, kao i obaveza osnivača da početkom svake kalendarske godine obaveste javnost o vlasničkoj strukturi, poslovnim rezultatima i prosečnom tiražu u prethodnoj godini. Predviđena je i obaveza distributera novina da do 28. februara svake kalendarske godine dostavljaju izveštaj o finansijskom poslovanju, ostvarenom od prodaje štampe u prethodnoj godini, kao i o broju prodatih primeraka pojedinih javnih glasila preko svoje mreže.
Za razliku od aktuelnog predloga izmena Zakona o javnom informisanju, koje je Ministarstvo kulture uputilo skupštini na usvajanje, UNS i SNS predložili su da registar štampanih medija vodi Agencija za privredne registre, a ne Ministarstvo kulture. Prema predlogu UNS-a i SNS-a, osnivači i distributeri štampe dostavljali bi podatke o prosečnom tiražu i finansijskim rezultatima poslovanja Odeljenju za bonitet Narodne biblioteke Srbije.
UNS je ocenio da bi na taj način bile u značajnoj meri ispoštovane preporuke Saveta Evrope u vezi sa potrebom eliminisanja nepotrebnih administrativnih prepreka koje mogu da ugroze pravo na slobodno osnivanje medija, a time i na slobodu informisanja i izražavanja.

Print Friendly, PDF & Email