Zašto smo odustali od kandidature

ANEM, NUNS, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Udruženje kompozitora Srbije i Savez dramskih umetnika Srbije od

01. Nov 2004

Reading Time: 5 minutes

ANEM, NUNS, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Udruženje kompozitora Srbije i Savez dramskih umetnika Srbije odlučili su 19.10.2004. godine da povuku svoje liste kandidata za člana Saveta za radio-difuziju i istupe iz daljeg usaglašavanja zajedničke liste udruženja radio-difuznih javnih glasila, novinara, filmskih i dramskih umetnika i kompozitora. Da biste razumeli razloge koji su nas naveli na ovakav korak, moramo vas ukratko podsetiti na hronologiju događaja vezanih za Savet za radio-difuziju.
Agencija za radio-difuziju, odnosno Savet, predstavljaju srž Zakona o radio-difuziji, i od načina izbora tog tela u najvećoj meri zavisi stepen nezavisnosti njegovih članova od centara političke moći. Nacrti koji su prethodili Zakonu o radio-difuziji ovu nezavisnost su ostvarivali posredstvom sistema izbora u kome postoje ovlašćeni predlagači, većinom predstavnici segmenata civilnog društva, a u manjoj meri i državni organi, koji jedini mogu predložiti kandidate za članove Saveta Narodnoj skupštini. Izmenama nacrta, pred usvajanje Zakona o radio-difuziji u Skupštini, početkom jula 2002. godine, preovlađujući uticaj na kandidovanje članova Saveta, na uštrb civilnog sektora, dat je državnim organima.
Uzimajući u obzir politizovanost srpskog društva i neizgrađenost kulture dijaloga, smatrali smo da je izmeštanje ovlašćenja za kandidovanje većine članova Saveta iz državnih struktura u strukture civilnog društva, jedini mehanizam koji regulatornu agenciju može učiniti koliko-toliko nezavisnom od centara političke i ekonomske moći. Za naše primedbe, nažalost, a pokazaće se ne i poslednji put, nije bilo razumevanja. Izmenjeni nacrt postao je Zakon. ANEM i NUNS su i danas uvereni da u tim izmenama leži koren svih problema do kojih je kasnije došlo sa Savetom.
Prvih osam članova Saveta izabrano je aprila 2003. godine, uz povredu Zakonom utvrđene procedure, i to odredbe čiji je smisao bio da obezbedi javnost u postupku kandidovanja kroz objavljivanje kandidatura sa biografskim podacima predloženih kandidata najmanje 30 dana pre samog izbora. Do problema je došlo upravo sa listama koje su stizale iz državnih struktura. Kandidatura kandidata Vlade Srbije, Nenada Cekića, objavljena je samo tri dana pre izbora, a kandidatura kandidata Skupštine Srbije, Vladimira Cvetkovića, objavljena je tek na sam dan izbora. Većinom glasova osam izabranih članova Saveta, među njima i Cvetkovića i Cekića, za devetog člana predložen je Goran Radenović, iako nije ispunjavao kriterijume predviđene Zakonom za članstvo u Savetu, niti poseban uslov predviđen za devetog člana Saveta – da živi i radi na Kosovu. Skupština je Radenovića izabrala u maju 2003. godine. Savet se konstituisao i, na predlog Vladimira Cvetkovića, većinom glasova izabrao Nenada Cekića za predsednika. U znak protesta, članovi Saveta Snježana Milivojević i Vladimir Vodinelić podneli su ostavke.
ANEM je tada ukazivao da je neophodno, radi zaštite kredibiliteta Saveta, doneti u Skupštini odluku kojom će se izbor spornih članova Saveta poništiti. Skupština, umesto toga, na glasanje stavlja predlog o razrešenju, iako za razrešenje nisu postojali Zakonom utvrđeni razlozi, i takav predlog ne dobija potrebnu podršku apsolutne većine poslanika. Ipak, rezultati glasanja pokazali su da Radenović, Cekić i Cvetković više nisu uživali dovoljno poverenje narodnih poslanika, te, da se kojim slučajem, kao što je i trebalo, glasalo o ponovnom izboru a ne o razrešenju, oni ne bi bili izabrani (za njihov ostanak u Savetu glasalo je 98, odnosno 106 i 107 poslanika, a za izbor članova Saveta bila je neophodna većina od 126). Skupština dalje odbija da da saglasnost na Statut Agencije za radio-difuziju, čime Savet ostaje u potpunosti blokiran.
U međuvremenu, došlo je do raspuštanja parlamenta, izbora i konstituisanja nove skupštine i nove vlade. ANEM, NUNS i Medija Centar su se obratili Narodnoj skupštini, sada u novom sazivu, i njenom Odboru za kulturu i informisanje, Vladi Republike Srbije i Ministarstvu kulture, sa konkretnim predlogom za rešavanje preblema koji je doveo do blokade rada Saveta, i nemogućnosti primene Zakona o radio-difuziji. Tražili smo ponavljanje postupka izbora spornih članova Saveta u skladu sa odredbama važećeg Zakona o opštem upravnom postupku. Rešenje nije zahtevalo nikakve izmene Zakona, moglo je biti primenjeno odmah, a potvrdu njegove potpune pravne utemeljenosti dobili smo kako u konsultacijama sa profesorima sa Pravnog fakulteta u Beogradu, tako i konsultovanjem sudske prakse najviših sudova u zemlji. Ovakav predlog predstavljen je i premijeru gospodinu Vojislavu Koštunici, koji se, budući i sam ugledni pravnik, složio da je predlog pravno valjan i izvodiv.
Nakon svega, iz nikad do kraja razjašnjenih razloga, predsednik Narodne Skupštine gospodin Predrag Marković saopštava da je naš predlog pravno neodrživ, a da su jedina moguća rešenja za deblokadu rada Saveta donošenje novog ili amandmanska izmena postojećeg Zakona o radio-difuziji. Vlada brzo upućuje Skupštini Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radio-difuziji, rađen bez konsultacija sa zainteresovanim medijskim asocijacijama ili stručnom javnošću. Vladin predlog pretio je da kreira opasan presedan tako što je predviđao da izabranim članovima Saveta, uključujući i one čiji je izbor izvršen u svemu u skladu sa propisima, mandat prestaje prostim faktom izmene Zakona. Ukazivali smo da bi usvajanjem takvog predloga bio stvoren model po kojem će svaka buduća skupštinska većina moći da razrešava čitav Savet i bira novi po svojoj volji, čime se i konačno gube izgledi da Savet ikada bude istinski nezavisan. Kako bismo takvu opasnost predupredili, izneli smo alternativni Predlog izmena i dopuna Zakona o radio-difuziji, kojim se, pored prestanka mandata dotadašnjim članovima Saveta, menja i postojeća struktura ovlašćenih predlagača, te ustanovljava drugačiji balans između njih, kako bi vlast ostala bez preovlađujućeg uticaja na kandidovanje. Taj predlog, nažalost, nije ni razmatran, a Skupština usvaja predlog Vlade.
Kada su ANEM i NUNS zajedno sa Nezavisnim društvom novinara Vojvodine i Udruženjem kompozitora Srbije i pored svega, sa najboljim nameramaušli u postupak predlaganja kandidata, suočili su se sa situacijom u kojoj Skupština i nadležni Odbor za kulturu i informisanje zatvaraju oči pred očiglednim manipulacijama listama iza kojih stoje i oni koji po Zakonu uopšte nemaju pravo da predlažu kandidate. Na spiskovima predlagača se tako nalaze udruženja građana koja se predstavljaju kao udruženja radio-difuznih javnih glasila, ali i Privredna komora Srbije, preduzeća, sindikati, organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava, udruženja estradnih umetnika i izvođača, koje Zakon uopšte ne predviđa kao ovlašćene predlagače. Na dopis skupštinskom Odboru za kulturu i informisanje, kojim smo upozorili na ovaj problem, dobijamo odgovor da Skupština nije nadležna da procenjuje ko jeste, a ko nije ovlašćeni predlagač, te da praktično treba da pristupimo usaglašavanju zajedničke liste i sa onima koji nisu ovlašćeni.
Sastanak organizovan radi pokušaja usaglašavanja zajedničke liste sa predstavnicima APRES-a, UNS-a i Saveza dramskih umetnika Srbije, uverio nas je da je cena koju bismo morali da platimo kako bi lista i bila usaglašena, previsoka. Od nas se tražilo da odustanemo od principa za koje se godinama zalažemo, što nismo mogli da učinimo. ANEM se, još od kada je prvi ukazao na nezakonitosti u postupku kandidovanja i izbora Cekića, Cvetkovića i Radenovića, optužuje da iz svojih partikularnih interesa opstruiše regulisanje stanja u medijskoj sferi u zemlji. Pri tom se zanemaruje da je upravo ANEM, kao asocijacija čije članice svakodnevno trpe katastrofalne posledice haosa na neregulisanom medijskom tržištu, životno zainteresovan da se u medijsku sferu napokon uvede red. Članice ANEM-a dostigle su tehničke, organizacione i programske standarde koji im garantu
ju dobre izglede za dobijanje dozvola za emitovanje, čak i od Saveta koji neće biti nezavisan od centara političke i ekonomske moći. U izboru takvog saveta, međutim, mi ne želimo da učestvujemo. U situaciji u kojoj, s jedne strane, ne postoje redovna pravna sredstva kojima bismo u sudskom postupku mogli da pobijamo eventualne nezakonite odluke Skupštine o imenovanjima članova Saveta, i u kojoj, s druge strane, ne želimo da se naši principijelni stavovi tumače kao opstrukcija neophodnih reformi, odlučili smo da svoju listu kandidata za člana Saveta povučemo. Učinili smo to i u želji da kandidate sa svoje liste zaštitimo od daljih neargumentovanih napada. Činjenica da su ovakvu odluku ANEM-a podržali kako NUNS, Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Udruženje kompozitora Srbije, kao potpisnici zajedničke liste kandidata sa ANEM-om, tako i Savez dramskih umetnika Srbije, koji je imao svoju listu, a i sami kandidati čije su kandidature povučene, svedoči da je potez koji smo povukli ispravan.
ANEM i NUNS će nastaviti da prate postupak izbora članova Saveta, a posebno će insistirati na tome da Odbor za kulturu i informisanje pre odlučivanja o izboru organizuje javni razgovor sa svim predloženim kandidatima radi sticanja uvida u njihove sposobnosti za obavljanje poslova iz nadležnosti Saveta i Republičke radio-difuzne agencije, u skladu sa članom 24 stav 9 Zakona o radio-difuziji.
Slobodan Stojšić, predsednik Upravnog odbora ANEM-a
Nebojša Bugarinović, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije

Print Friendly, PDF & Email