Zakon od dostupnosti informacija

Republička vlada dostavila je Skupštini Srbije predlog zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

09. Sep 2004

Reading Time: < 1 minute

Republička vlada dostavila je Skupštini Srbije predlog zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, prema kojem će informacije kojima raspolažu državni organi, uz posredovanje poverenika za informacije, biti dostupne svim građanima i novinarima pod jednakim uslovima. Pod informacijom od javnog značaja podrazumeva se sve ono o čemu bilo ko ima opravdani interes da zna, a posebno kada se radi o informacijama koje se odnose na ugrožavanje odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i prirodne sredine, kao što su podaci o epidemijama ili ekološkim katastrofama.
Pored toga, dostupnost se odnosi i na informacije iz domena rada državnih organa, informacije koje se kod njih čuvaju, kao i na informacije starije od 20 godina.
Načelo jednakosti u korišćenju prava na informaciju zabranjuje bilo kakvu rasnu, versku, nacionalnu ili drugu diskriminaciju građana. Državni organi, dalje, nijednog novinara ili javno glasilo ne smeju stavljati u privilegovan položaj.Zakonom se propisuje da zainteresovani građani moraju podneti pismeni ili usmeni zahtev, uz navođenje razloga za pristup određenoj informaciji, a državni organi u roku od 15 dana treba da odgovore da li raspolažu traženom informacijom i stave je na uvid.
Za diskriminaciju novinara, uskraćivanje potpune informacije ili neosnovano odbijanje zahteva, predviđena je kazna od 5.000 do 50.000 dinara za ovlašćeno lice.

Print Friendly, PDF & Email