Veća ovlašćenja Odboru za informisanje

Na današnjoj vanrednoj sednici Skupština Srbije raspravljaće o Predlogu izmenama Zakona o radiodifuziji, koje se sv

18. Aug 2004

Reading Time: 2 minutes

Na današnjoj vanrednoj sednici Skupština Srbije raspravljaće o Predlogu izmenama Zakona o radiodifuziji, koje se svode na to da kandidate za tri mesta u Savetu republičke radiodifuzne agencije predlaže skupštinski Odbor za kulturu i informisanje umesto parlamenta, odnosno republičke i pokrajinske vlade. Izborom novih članova prestaje mandat sadašnjim članovima Radiodifuznog saveta, ali izmene Zakona ne osporavaju mogućnost da neki od sadašnjih članova budu ponovo izabrani. Tri člana bi se birala sa liste od šest kandidata. Skupština Vojvodine ostaće predlagač člana Saveta, kao i ostali predlagači koji utvrđuju listu od po dva kandidata dogovorom.
Skupština će birati i članove Republičkog odbora za rešavanje o sukobu interesa sa liste koju je podnela Srpska akademija nauka i umetnosti. Republički odbor broji devet članova, od kojih tri bira Vrhovni sud Srbije, jednog Advokatska komora Srbije, a preostalih pet bira Skupština među 10 kandidata koje je predložila SANU.
Kandidati SANU su: akademik Vasilije Krestić, dopisni članovi Borislav Jovanović, Bogdan Đuričić, Vojislav Stanovčić i Nikola Janković. SANU je predložila i Draganu Radojčić, direktora Etnografskog instituta Akademije, Draganu Uskoković, direktora Instituta tehničkih nauka, Ljubinka Radenkovića, direktora Balkanološkog instituta i Ivana Draganića, penzionisanog naučnika iz oblasti fizičke hemije.
Vrhovni sud Srbije, koji bira tri člana među pravnicima koji nisu advokati, sudije ili javni tužioci, odlučio je da to budu penzionisane sudije Dušan Maričić i Milovan Dedijer, kao i Branko Lubarda, profesor na Pravnom fakultetu. Advokatska komora Srbije odlučila je da član odbora bude Slobodan Beljanski, predsednik Advokatske komore Vojvodine. Beljanski je bio predsednik vladinog Saveta za borbu protiv korupcije, ali je 2002. godine podneo ostavku na članstvo u Savetu.
Na dnevnom redu sednice je i izbor i imenovanje predsednika i članova organa i tela utvrđenih zakonom, i to Predlog odluke o izboru predsednika i članova Komisije za hartije od vrednosti i Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Odbora za obnovu i razvoj Sremskih Karlovaca.
Predviđen je i pretres predloga izmena Zakona o finansijskom lizingu i o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar. Suština izmena oba zakona je da se Vladi daje pravo da sama bliže uređuje način vođenja registra (registra zaloge), upis podataka iz ugovora o lizingu (upis založnih prava i drugih podataka u registar zaloge), davanje podataka, kao i oblik i sadržinu zahteva za upis u registar (registar zaloge) i zahteva za davanje podataka iz tog registra. Ovom, gotovo istovetnom, odredbom dopunjuju se oba zakonska predloga. Izmenama zakona predviđeno je, takođe, da poslove finansijskog lizinga, odnosno registra zaloge, privremeno obavlja Narodna banka Srbije sve dok za taj posao ne bude određena posebna za to nadležna organizacija. Izuzetno, NBS će poslove vođenja registra (zaloge) do 31. decembra, obavljati u jednoj jedinici registra ( registra zaloge) u Beogradu.
Kada bude određena organizacija koja će obavljati te poslove, ona će preuzeti dokumentaciju, opremu, sredstva za rad, arhivu, zaposlene i deo informacionog sistema NBS, koji se koriste za obavljanje poslova vođenja registra (registra zaloge). Sredstva potrebna za obavljanje poslova vođenja registra, u oba slučaja, biće obezbeđena iz republičkog budžeta, donacija, priloga i sponzorstava domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica i drugih izvora finansiranja.

Print Friendly, PDF & Email